De data, nodig voor het opmaken van de nulmeting en opvolgmetingen van het Burgemeestersconvenant, kan je vinden in de CO2-inventarissen van Departement Omgeving Vlaanderen.  

Omschrijving

Met deze inventarissen ondersteunt de Vlaamse Overheid de gemeenten en steden in Vlaanderen bij de opmaak van een nulmeting (baseline emission Inventory, BEI) en opvolgmeting (monitoring emission inventory, MEI), zoals gedefinieerd onder het Europese Burgemeestersconvenant. Steden en gemeenten kunnen deze inventarissen aanvullen of aanpassen met eigen gegevens indien zij dit wensen. 

Departement Omgeving Vlaanderen

Departement Omgeving Vlaanderen heeft de volgende taken: de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte; de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie; samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. 

Contactgegevens

Departement Omgeving Vlaanderen 
02 533 11 20
EKG.omgeving@vlaanderen.be

Kostprijs

Gratis aanbod